forex trading logo

Zdalne nauczanie

Projekt Zdalna Szkoła

Microsoft Teams

E-dziennik

Pomóż Szkole...

Szkolne akcje/projekty

Pomoc Afryce

Doradztwo zawodowe

#Moleksiążkowepolecają

szef kuchni poleca


gimnastyka korekcyjna

LogowanieRODO

Geografia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 14 września 2019 08:06

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Z GEOGRAFII

 

1.Każdy uczeń jest oceniany według znanych kryteriów, zgodnych ze Szkolnymi Zasadami Oceniania.

2.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

3.Na początku roku szkolnego uczniowie oraz ich rodziców zostają poinformowani o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie.

4.Przedmiotem oceny ucznia są:

1) wiadomości,

2) umiejętności,

3) przygotowanie do zajęć,

4) aktywność na lekcji,

5) podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy.

4.Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych z geografii oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

            1) stopień celujący – 6

            2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

5.Oceny bieżące wpisywane są  do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.

6.Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiedzę, przewidzianą w podstawie programowej i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który poprawnie wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który poprawnie wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności;

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który z braku wiadomości i umiejętności popełnia błędy podczas ćwiczeń i rozwiazywania zadań;

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który przejawia chęci wykonywania bieżącej pracy na lekcji, a wiadomości i umiejętności zdobył w stopniu minimalnym;

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie przejawia chęci wykonywania bieżących zadań na lekcji i nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności.

7.Sprawdzanie wiedzy i umiejętności edukacyjnych z geografii przeprowadzane jest przez:

1) Prace klasowe – całogodzinne sprawdziany na zakończenie działu, poprzedzone lekcją powtórzeniową. Są one obowiązkowe. Termin pracy klasowej jest podany z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do dziennika. Uczeń, który opuścił pracę klasową, powinien napisać ją w najbliższym, ustalonym z nauczycielem terminie. Miejsce i termin pisania pracy klasowej, sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ma jeden dodatkowy termin na poprawę pracy. Powinien to zrobić w przeciągu dwóch tygodni od dnia oddania pracy klasowej przez nauczyciela. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu.

2) Kartkówki – krótkie, niezapowiedziane formy pisemne przeprowadzane są z ostatniej lekcji lub pracy domowej, ich ocena nie podlega poprawie.

3) Praca z mapą – praca z wykorzystaniem atlasu bądź mapy konturowej.

4) Aktywność na lekcjach – pięć plusów (uśmiechniętych buziek) daje ocenę bardzo dobrą, a cztery minusy ocenę niedostateczną (brak pracy na lekcji).

5) Prace domowe – krótkie zadania pisemne, wykonywane na podstawie wiadomości z podręcznika. Uczeń może zgłosić dwa razy w ciągu semestru brak pracy domowej. Niezgłoszenie tego faktu skutkuje oceną niedostateczną.

6) Testy diagnostyczne / sumujące – informujące o osiągnięciach uczniów, których wyniki służyć będą rozpoznawaniu skuteczności procesu kształcenia.

7) Inne – prace dodatkowe (prezentacje), plakaty, udział w konkursach.

8.Podczas oceniania prac klasowych, testów sumujących i diagnozujacych, kartkówek stosowana jest następująca skala procentowa:

            1) celujący                  98 % - 100 %

            2) bardzo dobry          80 % - 97 %

            3) dobry                      65 % - 79 %

            4) dostateczny            40 % - 64 %

            5) dopuszczający        30 % - 39 %

            6) niedostateczny       0 % - 29 %

9.Sprawdzone i ocenione prace uczeń otrzymuje w przeciągu dwóch tygodni od daty napisania pracy klasowej. Przekroczenie terminu z winy nauczyciela powoduje, że oceny są wpisywane za zgodą uczniów.

10.W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej termin należy ponownie uzgodnić z uczniami ( w tym wypadku nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie).

11.Nauczyciel oddając każdą pracę pisemną podaje uczniom uzasadnienie wystawionej oceny oraz prawidłowe odpowiedzi.

12.Sprawdzone i ocenione prace pisemne są przechowywane do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

13.Nauczyciel udostępnia uczniowi lub jego rodzicom dokumentację dotyczącą oceniania ucznia do wglądu na terenie szkoły. Rodzice mają możliwość wglądu w prace pisemne na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem przedmiotu.

14.Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń zostaje poinformowany o przewidywanej dla niego niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z geografii. Propozycja oceny niedostatecznej zostaje odnotowana w dzienniku w rubryce poprzedzającej kolumnę wpisu oceny śródrocznej, rocznej.

15.Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:

1)W ciągu 2 dni od poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych lub/oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, rodzice ucznia zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień).

2)Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana z zajęć edukacyjnych:

·frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

·usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

·przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych.

3)Nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera:

·formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej;

·termin podwyższenia;

·pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel.

4)Tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej;

5)Tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej; Dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku szkolnego.

6)Na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają
i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

16. Końcowe postanowienia.

1)  W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (chyba, że zaistnieje potrzeba wykorzystania ich na lekcji z polecenia nauczyciela).

2)   Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć, prowadzić zeszyt.    Zeszyt do geografii musi być podpisany, prowadzony schludnie .

3)   Uczeń na lekcje przychodzi punktualnie, nie rozmawia, kulturalnie odnosi się do             innych, nie przeszkadza podczas zajęć. Aktywnie uczestniczy w lekcji, chęć zabrania       głosu sygnalizuje podniesieniem ręki.

4)   Brak zadania domowego należy zgłaszać przed rozpoczęciem lekcji.

5) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną (praca klasowa, sprawdzian,           kartkówka) uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia           niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy             pisemnej jest podstawą postawienia uczniowi oceny niedostatecznej.

6)   Oceniając pracę nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia.

7)   Każdy uczeń jest oceniany według znanych kryteriów, zgodnych z Szkolnymi    Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie.

8) Uczniowie mający orzeczenie o dostosowaniu wymagań oceniani są zgodnie         z zaleceniami poradni.

 

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Z GEOGRAFII

 

1.Każdy uczeń jest oceniany według znanych kryteriów, zgodnych ze Szkolnymi Zasadami Oceniania.

2.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

3.Na początku roku szkolnego uczniowie oraz ich rodziców zostają poinformowani o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie.

4.Przedmiotem oceny ucznia są:

1) wiadomości,

2) umiejętności,

3) przygotowanie do zajęć,

4) aktywność na lekcji,

5) podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy.

4.Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych z geografii oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

            1) stopień celujący – 6

            2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

5.Oceny bieżące wpisywane są  do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.

6.Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiedzę, przewidzianą w podstawie programowej i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który poprawnie wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który poprawnie wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności;

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który z braku wiadomości i umiejętności popełnia błędy podczas ćwiczeń i rozwiazywania zadań;

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który przejawia chęci wykonywania bieżącej pracy na lekcji, a wiadomości i umiejętności zdobył w stopniu minimalnym;

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie przejawia chęci wykonywania bieżących zadań na lekcji i nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności.

7.Sprawdzanie wiedzy i umiejętności edukacyjnych z geografii przeprowadzane jest przez:

1) Prace klasowe – całogodzinne sprawdziany na zakończenie działu, poprzedzone lekcją powtórzeniową. Są one obowiązkowe. Termin pracy klasowej jest podany z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do dziennika. Uczeń, który opuścił pracę klasową, powinien napisać ją w najbliższym, ustalonym z nauczycielem terminie. Miejsce i termin pisania pracy klasowej, sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ma jeden dodatkowy termin na poprawę pracy. Powinien to zrobić w przeciągu dwóch tygodni od dnia oddania pracy klasowej przez nauczyciela. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu.

2) Kartkówki – krótkie, niezapowiedziane formy pisemne przeprowadzane są z ostatniej lekcji lub pracy domowej, ich ocena nie podlega poprawie.

3) Praca z mapą – praca z wykorzystaniem atlasu bądź mapy konturowej.

4) Aktywność na lekcjach – pięć plusów (uśmiechniętych buziek) daje ocenę bardzo dobrą, a cztery minusy ocenę niedostateczną (brak pracy na lekcji).

5) Prace domowe – krótkie zadania pisemne, wykonywane na podstawie wiadomości z podręcznika. Uczeń może zgłosić dwa razy w ciągu semestru brak pracy domowej. Niezgłoszenie tego faktu skutkuje oceną niedostateczną.

6) Testy diagnostyczne / sumujące – informujące o osiągnięciach uczniów, których wyniki służyć będą rozpoznawaniu skuteczności procesu kształcenia.

7) Inne – prace dodatkowe (prezentacje), plakaty, udział w konkursach.

8.Podczas oceniania prac klasowych, testów sumujących i diagnozujacych, kartkówek stosowana jest następująca skala procentowa:

            1) celujący                  98 % - 100 %

            2) bardzo dobry          80 % - 97 %

            3) dobry                      65 % - 79 %

            4) dostateczny            40 % - 64 %

            5) dopuszczający        30 % - 39 %

            6) niedostateczny       0 % - 29 %

9.Sprawdzone i ocenione prace uczeń otrzymuje w przeciągu dwóch tygodni od daty napisania pracy klasowej. Przekroczenie terminu z winy nauczyciela powoduje, że oceny są wpisywane za zgodą uczniów.

10.W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej termin należy ponownie uzgodnić z uczniami ( w tym wypadku nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie).

11.Nauczyciel oddając każdą pracę pisemną podaje uczniom uzasadnienie wystawionej oceny oraz prawidłowe odpowiedzi.

12.Sprawdzone i ocenione prace pisemne są przechowywane do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

13.Nauczyciel udostępnia uczniowi lub jego rodzicom dokumentację dotyczącą oceniania ucznia do wglądu na terenie szkoły. Rodzice mają możliwość wglądu w prace pisemne na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem przedmiotu.

14.Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń zostaje poinformowany o przewidywanej dla niego niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z geografii. Propozycja oceny niedostatecznej zostaje odnotowana w dzienniku w rubryce poprzedzającej kolumnę wpisu oceny śródrocznej, rocznej.

15.Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:

1)W ciągu 2 dni od poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych lub/oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, rodzice ucznia zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień).

2)Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana z zajęć edukacyjnych:

·frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

·usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

·przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych.

3)Nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera:

·formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej;

·termin podwyższenia;

·pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel.

4)Tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej;

5)Tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej; Dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku szkolnego.

6)Na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają
i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

16. Końcowe postanowienia.

1)  W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (chyba, że zaistnieje potrzeba wykorzystania ich na lekcji z polecenia nauczyciela).

2)   Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć, prowadzić zeszyt.    Zeszyt do geografii musi być podpisany, prowadzony schludnie .

3)   Uczeń na lekcje przychodzi punktualnie, nie rozmawia, kulturalnie odnosi się do             innych, nie przeszkadza podczas zajęć. Aktywnie uczestniczy w lekcji, chęć zabrania       głosu sygnalizuje podniesieniem ręki.

4)   Brak zadania domowego należy zgłaszać przed rozpoczęciem lekcji.

5) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną (praca klasowa, sprawdzian,           kartkówka) uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia           niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy             pisemnej jest podstawą postawienia uczniowi oceny niedostatecznej.

6)   Oceniając pracę nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia.

7)   Każdy uczeń jest oceniany według znanych kryteriów, zgodnych z Szkolnymi    Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie.

8) Uczniowie mający orzeczenie o dostosowaniu wymagań oceniani są zgodnie         z zaleceniami poradni.

 

Poprawiony: sobota, 16 listopada 2019 16:06
 

Mini galeria 2

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
SLIDESHOW PRO MODULE BY JT

Biuletyn Informacji Publicznej

Bezpieczny Internet

Innowacje szkolne

Orły Edukacji 2019

JESTEŚMY
Edukacja ekologiczna

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 248 gości 


Mini galeria 3


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.