forex trading logo

Zdalne nauczanie

Projekt Zdalna Szkoła

Microsoft Teams

E-dziennik

Pomóż Szkole...

Szkolne akcje/projekty

Pomoc Afryce

Doradztwo zawodowe

#Moleksiążkowepolecają

gimnastyka korekcyjna

LogowanieRODO

Szkolne Zasady Oceniania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 stycznia 2014 18:58

Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów znajdują się u nauczyciela uczącego.

 

Każda ocena  wspiera i stymuluje rozwój ucznia. Powinna być opatrzona komentarzem ustnym lub pisemnym i zawierać informacje dotyczące tego, czego się uczeń nauczył i wskazówki, jak podnieść i doskonalić swoje  umiejętności. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców.

 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;

 • odpowiedzi ustne – systematyczne w ciągu całego roku szkolnego;
 • kartkówki bez zapowiedzi – z ostatniej lekcji lub z pracy domowej, czas nie powinien przekroczyć 15 min. są niezapowiedzianą formą kontroli stopnia opanowania wiadomości i umiejętności ucznia;
 • sprawdziany – przeprowadzane po opracowaniu przez nauczyciela pewnej partii materiału zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem (obowiązuje wpis do dziennika) – najwyżej 2 w ciągu tygodnia, sprawdziany powinny być poprawione, ocenione i oddane uczniom w ciągu 2 tygodni.
 • prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem  najwyżej 2 w tygodniu lub 1 sprawdzian i 1 praca klasowa

(obowiązuje wpis do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem),

prace klasowe powinny być poprawione, ocenione w ciągu 2 tygodni;

 • testy sprawdzające diagnostyczne, ujmujące niewielkie partie materiału, których wyniki służyć będą rozpoznawaniu skuteczności procesu kształcenia;
 • testy sprawdzające sumujące, ujmujące większą liczbę zadań, których wyniki będą informować o osiągnięciach uczniów (2 w ciągu roku,  po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego).
 • prace domowe zadawane z dnia na dzień mogą mieć charakter krótkich zadań, utrwalających świeżo nabytą wiedzę lub związanych z przygotowaniem do następnej lekcji,

prace domowe zadawane  z wyprzedzeniem powinny być

sprawdzone, zrecenzowane i oddane uczniom w ciągu dwóch tygodni.

 • wypracowania – jako różnorodne formy wypowiedzi pisemnych;
 • prace dodatkowe przygotowywane z własnej inicjatywy lub zlecone przez nauczyciela;
 • prace wykonywane na lekcji;
 • aktywność na lekcji;
 • udział w konkursach przedmiotowych;
 • zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń.

 

 • sprawdziany, testy, kartkówki, prace domowe i odpowiedzi ustne są obowiązkowe;
 • termin sprawdzianu, testu jest ustalany z uczniami, odnotowany w dzienniku lekcyjnym i w zeszycie przedmiotowym ucznia;
 • poprawa sprawdzianów, testów ocenionych na ocenę niedostateczną jest obowiązkowa i odbywa się terminie nieprzekraczającym 2 tygodnie od otrzymania oceny;
 • kartkówki nie podlegają poprawie na ocenę wyższą;
 • sprawdzone, ocenione i omówione sprawdziany, testy, kartkówki są przechowywane w teczkach uczniowskich w szkole i stanowią dokumentację ucznia lub są  oddawane uczniom;
 • są do wglądu na terenie szkoły u wychowawcy klasy lub u nauczyciela przedmiotu;
 • uczeń ma prawo do trzykrotnego nieprzygotowania się do lekcji w ciągu jednego semestru;

(przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, nieprzygotowanie odpowiedzi ustnej, brak potrzebnych pomocy, nieprzeczytanie zadanego tekstu,) ;

 • każde kolejne nieprzygotowanie się do lekcji po wyczerpaniu limitu wiąże się z konsekwencjami w postaci oceny niedostatecznej;
 • uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest uzupełnić zeszyt przedmiotowy/zeszyt ćwiczeń oraz zakres materiału realizowany podczas jego nieobecności;
 • uczeń nieobecny na sprawdzianie, teście, pracy klasowej musi napisać zaległe prace w terminie nieprzekraczającym 2 tygodnie;
 • mimo wykorzystanych szans ( prawo do trzykrotnego nieprzygotowania się do lekcji) uczeń wracający po dłuższej nieobecności ( powyżej tygodnia) nie ponosi żadnych sankcji z tytułu nieprzygotowania się do zajęć.)

 

Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych

 • uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń;
 • każdy zeszyt sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki;
 • ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest 2 razy w semestrze i przy jej wystawianiu brane są pod uwagę powyższe  elementy. Pod oceną widnieje  data i podpis nauczyciela;
 • w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z tego obowiązku;

Zadawanie i ocena prac domowych

 • uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych;
 • nauczyciel precyzyjnie określa zasady wykonania zadania, sposób i termin;
 • uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania;
 • nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia trudności;
 • nauczyciel sprawdza wykonanie zadania w wyznaczonym terminie;
 • za wykonanie zadania uczeń może otrzymać (+) lub ocenę w zależności od stopnia trudności lub sposobu jego wykonania;
 • postawienie parafki przy wykonanym zadaniu oznacza, że nauczyciel sprawdził wykonanie zadania, ale nie sprawdził jego zawartości merytorycznej;
 • uczeń ma  możliwość poprawy oceny po wykonaniu zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
 • nauczyciel może odmówić wyznaczenia kolejnego terminu poprawy pracy domowej, jeżeli uczeń jest niesystematyczny, ma nieodpowiedni stosunek do przedmiotu, lekceważy swoje obowiązki;
 • ocenianie prac następuje zgodnie z kryteriami dotyczącymi konkretnej pracy;
 • nauczyciel precyzyjnie formułuje temat pracy domowej, zapisuje go na tablicy lub przekazuje uczniom  ksero z napisanym poleceniem( uczeń ma obowiązek wkleić  ksero do zeszytu przedmiotowego)

 

 

Mini galeria 2

 • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
SLIDESHOW PRO MODULE BY JT

Nasi Liderzy

Innowacje szkolne

Orły Edukacji 2019

JESTEŚMY
Edukacja ekologiczna

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 197 gości 


Mini galeria 3


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.